INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom Informačného systému je:
Boris Múčka
Na Zábave 572/4
03491 Ľubochňa
Slovensko
IČO: 54477212

1. Účel spracúvania osobných údajov: kontaktovanie pre marketing a zbieranie cookies
2. Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • meno a priezvisko
 • kontaktné údaje
 • kontaktné adresy
 • cookies

3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.
5. Osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe viacerých právnych základoch: predzmluvné vzťahy, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Neskôr u existujúcich klientoch pri zasielaní užitočných informácií na základe oprávneného záujmu. Ďalej na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, keď nie je možnosť iného právneho základu. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to písomnou formou doporučene na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.
6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov na dobu určitú 5 rokov.
7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nikde nezverejňujú.
8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

Prečo Prevádzkovateľ používa cookies? Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.

Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľa Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

Cookies tretích strán Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, ako prevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

PHPSESSID 

www.marinashop.sk

/

First-party

52 years 5 months

Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.

Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

PrestaShop-[abcdef0123456789]{32} 

.www.marinashop.sk

/

First-party

20 days

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií. Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Vložený obsah z iných webových stránok.
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Informácia o oprávnenom zaujme pre marketing u klientov:

Naša spoločnosť vykonáva posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto Posúdenie sa týka informačného systému marketingu - zasielania noviniek existujúcim klientom.

Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmena rozvrhu otváracích hodín napríklad.

Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam dotknutých osôb.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých osôb proporcionálne.

Práva dotknutej osoby:

i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka
vi. právo na prenosnosť osobných údajov
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA 18/2018 Z.Z.

OBSAH 

ZÁKLADNÉ POJMY

SYSTEMATICKÝ OPIS PLÁNOVANÝCH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCII A ÚČELY SPRACÚVANIA, VRÁTANE PRÍPADNÉHO OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, KTORÝ SLEDUJE PREVÁDZKOVATEĽ

POSÚDENIE NUTNOSTI A PRIMERANOSTI SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCII VO VZŤAHU K ÚČELU

POSÚDENIE RIZIKA PRE PRÁVA A SLOBODY DOTKNUTÝCH OSÔB, KTORÉ VYPLÝVA ZO SAMOTNEJ PODSTATY ZAMÝŠĽANÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OPATRENIA NA RIEŠENIE RIZÍK VRÁTANE ZÁRUK, BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A MECHANIZMOV NA ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A NA PREUKÁZANIE SÚLADU S TÝMTO NARIADENÍM

ZOHĽADNENIE PRÁV A OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV DOTKNUTÝCH OSÔB A ĎALŠÍCH OSÔB, KTORÝCH SA ZAMÝŠĽANÉ SPRACÚVANIE TÝKA

Význam skratiek používaných v dokumente:

OÚ Osobné údaje

IS Informačný systém

ID Identifikačné údaje; Identifikátor

BP Bezpečnostný projekt

IT Informačné technológie

PC Osobný počítač

OS Operačný softvér

HW Hardware

SW Software

LAN Lokálna počítačová sieť

AV Antivírový software

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

GDPR General Data Protection Regulation

1. ZÁKLADNÉ POJMY

Osobnými údajmi - sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

dotknutou osobou - každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú,

prevádzkovateľom - každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky,

zástupcom prevádzkovateľa - každý, kto na území Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovateľa so sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v tretej krajine,

sprostredkovateľom - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve a v súlade so zákonom,

oprávnenou osobou - každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení,

treťou stranou - každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou,

príjemcom - každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje a úrad, ktorý plní úlohy ustanovené zákonom, sa nepovažujú za príjemcu.

spracúvaním osobných údajov - vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie; niektorými operáciami s osobnými údajmi sa podľa prvej vety rozumie

poskytovaním osobných údajov - odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva,

sprístupňovaním osobných údajov - oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva,

zverejňovaním osobných údajov - publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste,

cezhraničným prenosom osobných údajov - prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky,

likvidáciou osobných údajov - zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať,

blokovaním osobných údajov - dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej zákonom,

informačným systémom osobných údajov - informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný systém“); informačným systémom sa na účely zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania,

účelom spracúvania osobných údajov - vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť,

súhlasom dotknutej osoby - akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

podmienkami spracúvania osobných údajov - prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania,

biometrickým údajom - osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza DNA,

všeobecne použiteľným identifikátorom - trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch,

adresou - súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do ktorého patria názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, prípadne názov časti obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu,

anonymizovaným údajom - osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka,

priestorom prístupným verejnosti - priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon,

členským štátom - štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

treťou krajinou - krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

verejným záujmom - dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody.

2. Systematický opis plánovaných spracovateľských operácii a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ

PROFIL PREVÁDZKOVATEĽA:

Boris Múčka

Na Zábave 572/4

03491 Ľubochňa  

Slovensko 

IČO: 54477212 

IS MZDY A PERSONALISTIKA

Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko a titul, národnosť, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, podpis

kontakty /telefón, e-mail a pod.../, kontaktné adresy,

informácie o poistení a čísla bankových účtov,

informácie o vykonanej práci a mzde, 

vybrané informácie o zdravotnom stave – register úrazov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, meranie teploty počas pandémie, informácia pozitívny/negatívny počas pandémie

na prácu, oznámenia o lekárskych ošetreniach a o PN, osobný dotazník

fotografia

O rodinných príslušníkoch zamestnancov sa spracovávajú údaje:

meno, priezvisko a titul, národnosť, dátum a miesto narodenia, kontakty /telefón, e-mail a pod.../, kontaktné adresy, rodné číslo, informácie o príjme ( pre potreby soc. dávok)

Tieto údaje prevádzkovateľ spracúva za účelom:

vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov

uchádzači o zamestnanie 

kniha návštev 

dochádzky 

IS ÚČTOVNÁ AGENDA

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva za účelom:

vedenia účtovníctva

Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko a titul, podpis

číslo účtu, kontakty /telefón, e-mail a pod.../, kontaktné adresy

IS REGISTRATÚRA - POŠTA

V IS Správa registratúry nie sú osobitné kategórie osobných údajov. Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko a titul, podpis

kontakty /telefón, e-mail a pod.../, kontaktné adresy

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva za účelom:

evidencia došlej a odoslanej pošty

IS KLIENTI 

V IS nie sú osobitné kategórie osobných údajov. Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko,

kontakty /telefón, e-mail a pod.../, kontaktné adresy

len v prípade osobných návštev: meranie teploty počas pandémie, informácia pozitívny/negatívny počas pandémie

v prípade online návštevy web stránky sledovanie cookies aj u potencionálnych klientov

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

evidencie klientov a ich objednávok

IS ESHOP

V IS nie sú osobitné kategórie osobných údajov. Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko,

kontakty /telefón, e-mail a pod.../, kontaktné adresy

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

evidencie klientov pre zasielanie tovaru z elektronického obchodu

IS ZASIELANIE NOVINIEK 

V IS nie sú osobitné kategórie osobných údajov. Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko,

kontakty /telefón, e-mail a pod.../, kontaktné adresy

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

evidencie klientov pre zasielanie noviniek 

Ďalšie informácie o informačných systémoch nájdete v prílohe č.1

3. Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácii vo vzťahu k účelu

Prevádzkovateľ implementuje primerané technické a organizačné opatrenia (príloha č.2), aby zabezpečil, že štandardne jeho systémy budú spracúvať len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné (a žiadne iné) pre každý konkrétny účel spracúvania. Rovnako tieto systémy musia zabezpečiť, že sa údaje nebudú spracúvať neobmedzene, ale len na nevyhnutnú dobu. Rovnako musia takéto opatrenia zabezpečiť, aby osobné údaje neboli štandardne prístupné neobmedzenému počtu zamestnancov prevádzkovateľa, ale len zamestnancom, ktorí nevyhnutne potrebujú prístup k týmto osobným údajom. 

4. Posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb, ktoré vyplýva zo samotnej podstaty zamýšľaného spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ si uvedomuje dôležitosť ochrany informácií, ktoré sú dôležité pre činnosť organizácie a napĺňanie podnikateľského zámeru, je rozhodnutá chrániť si svoje dobré meno a kvalitu poskytovaných služieb podľa zoznamu hrozieb (príloha č.3). Z tohto dôvodu prijala interné smernice (príloha č.4), ktorá popisuje spôsob zaistenia celkovej bezpečnosti IS. Ďalej sa zaväzuje splniť všetky požiadavky legislatívy platnej v Slovenskej republike, zmluvné požiadavky finančné a organizačné podmienky potrebné na realizáciu bezpečnostných opatrení, vzdelávať a školiť všetkých zamestnancov s cieľom zvyšovať povedomie o bezpečnosti. 

Po uplatnení zásad a opatrení uvedených v dokumentácii zostanú nekryté nasledovné riziká: 

odcudzenie alebo zničenie osobných údajov pri násilnom preniknutí cudzích osôb do priestorov prevádzkovateľa, 

zničenie, alebo poškodenie písomností a počítačov vplyvom poruchy sieťových rozvodov, 

zničenie objektu prevádzkovateľa a v ňom uložených AIS a DIS požiarom, záplavou alebo inou živelnou pohromou. 

5. Opatrenia na riešenie rizík vrátane (právnych) záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením

Technické opatrenia 

Osobné údaje je potrebné ukladať do tzv. zabezpečených priestorov prevádzkovateľa a chrániť ich pred prístupom neoprávnených osôb. Všetky priestory prevádzkovateľa je potrebné zabezpečiť pred neoprávneným vstupom použitím vhodných zábranných prostriedkov (bezpečnostné mreže a pod.), 

ako aj ochrannými mechanizmami (alarmy, zámky a pod. ). 

Monitory v jednotlivých kanceláriách umiestniť tak, aby sa so spracúvanými osobnými údajmi nemohla oboznámiť neoprávnená osoba pri vstupe do miestnosti. Ak sa inak nedá, tak používať privátne filtre na obmedzenie výhľadu nepovolaným osobám.

Tie aktíva, ktorých činnosť si nevyžaduje častú prítomnosť prevádzkovateľa uzamknúť a v pravidelných intervaloch kontrolovať. 

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je plnenie zákona o ochrane pred požiarmi 

– prevádzka je vybavená hasiacou technikou. 

Ochrana pred neoprávneným prístupom 

Zabezpečenie šifrovania údajov, aby sa správa webhostingu nedostal k prístupovým údajom. Zabezpečiť, pokiaľ je možné, aby pri pripojený externého konzultanta spoločnosti cez vzdialený prístup sa nemohol oboznámiť so žiadnymi osobnými údajmi – uzavrieť dokument obsahujúci osobné údaje. 

Riadenie prístupu oprávnených osôb 

Cieľom tohto typu opatrení je umožniť prístup do informačných systémov len autorizovaným používateľom a oprávneným osobám. 

Zriadenie prístupu vykonáva prevádzkovateľ spoločnosti, pričom dbá na dodržiavanie požiadavky, že prístup by mal mať používateľ len do tých častí informačného systému, ktoré nevyhnutne potrebuje. 

Udelenie prístupových práv vykonáva prevádzkovateľ spoločnosti, pričom: 

- každý používateľ má jedinečné ID, aby bola zabezpečená zodpovednosť, resp. preukázateľnosť vykonaných činností v rámci informačného systému. 

Používateľské ID je potrebné pravidelné kontrolovať, minimálne v intervale jedenkrát za 6 mesiacov. 

Ochrana proti škodlivému kódu a sieťová bezpečnosť 

Prijaté opatrenia proti škodlivému kódu prevádzkovateľ implementuje na úrovni: 

- detekcie škodlivého kódu 

- opravného softvéru a riadenia zmien, ako súčasť bezpečnostných opatrení pre riadenie zmien 

- primeranom prístupe pracovníkov k informačným systémom. 

V podmienkach prevádzkovateľa je zakázané používanie neautorizovaného softvéru. Tento môže byť obstarávaný len z dôveryhodných zdrojov a to tak, aby nedošlo k porušeniu autorských práv. Všetky pracovné stanice musia byť opatrené antivírusovým detekčným softvérom, ako aj nápravným softvérom a to pre potreby automatickej: kontroly všetkých súborov a médií (archívne, záložné a pod.), kontroly elektronickej pošty a kontroly webovej stránky prevádzkovateľa. 

Súbory s definíciami škodlivého kódu a skenovacie procesy antivírusového softvéru musia byť pravidelne aktualizované, minimálne však v intervale jedenkrát za deň. 

Pre potreby filtrovania prenosu a blokovania neautorizovaného prístupu k aktívam prevádzkovateľa je potrebné, aby pracovné stanice boli zabezpečené firewallom. 

Zálohovanie 

Zálohovanie databáz počítačového systému je proces, pri ktorom sa vytvorí kópia všetkých databázových súborov programu alebo jej najdôležitejšej časti, nevyhnutná na obnovu funkčnosti všetkých databáz v prípade jeho havárie, poruchy alebo krádeže počítača. 

Na vytvorenie zálohových súborov sa najčastejšie používajú štandardné komprimačné algoritmy akými sú napr. ZIP, RAR. 

Periodicita zálohovania: 

1. Denné zálohovanie (prevádzkové) - vykonávanie denných záloh na ten istý pevný disk počíta na ktorom je umiestnený program a to každý deň po ukončení práce v aplikačnom programe prostredníctvom funkcie aplikačného programu. 

2. Týždenné/ Mesačné zálohovanie (archivačné) – vykonávanie záloh na externé médium - server. Zálohy slúžiace na archiváciu dát, vytvárajú sa v pravidelnom intervale. Zálohovanie na externé médiá je bezpečnejší spôsob, ktorý eliminuje riziká technickej alebo inej poruchy pevného disku. Na druhej strane je ale vyššie riziko narušenia údajov, nakoľko sa údaje nachádzajú na viacerých médiách. 

Likvidácia osobných údajov 

Oprávnená osoba je oprávnené spracúvať osobné údaje iba počas doby nevyhnutej pre dosiahnutie daného účelu. Po skončení účelu spracúvania je potrebné zabezpečiť likvidáciu dokladov obsahujúcich osobné údaje vedené v písomnej forme na papieri, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak!

! Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje zlikvidovať, keď sa naplní účel spracúvania !

Spôsoby likvidácie osobných údajov: 

1. papierová podoba: fyzicky zničiť v škartačnom stroji, pokiaľ likvidujeme len časť údajov – textu 

na papierovom nosiči, je nutné tento údaj začierniť spôsobom, aby nebolo možné odhaliť jeho obsah 

2.  elektronická podoba: trvalé vymazanie zo servera, pevného disku, prekrytie osobných údajov prázdnymi znakmi, alebo iným textom. 

Aktualizácia OS a programového aplikačného vybavenia 

Je zabezpečená pravidelná aktualizácia OS a aplikačných programov, antivírusového systému z prostredia internetu. 

Pravidelná aktualizácia umožňuje užívateľovi využívať najnovšie verzie softvérových aplikácií a antivírusovú ochranu. Používateľ je upozornený na automatickú aktualizáciu a možnosť jej nainštalovania reštartovaním systému ihneď alebo pri jeho vypnutí. 

Organizačné opatrenia - Personálne opatrenia 

Cieľom personálnych opatrení na zaistenie ochrany osobných údajov je zredukovať riziko ľudského zlyhania pri ochrane osobných údajov, najmä takých prejavov, ako odcudzenie, strata, po škodenie, zmena, rozširovanie, neoprávnené zverejňovanie osobných údajov alebo ich poskytovanie neoprávneným osobám. 

Medzi základné opatrenia patria najmä: 

a) Nakladať s osobnými údaje smú len oprávnené osoby konkrétneho pracoviska. Spracovávanie údajov musí byť v súlade so zákonom ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

b) Zabezpečiť, aby prístup k osobným údajom v IS mali iba oprávnené osoby, a prevádzkovateľ. 

c) Používanie technických prostriedkov pre spracúvanie osobných informácii je povolené iba osobám oprávneným oboznamovať sa s osobnými informáciami. Zamestnanci, ktorý majú pridelené technické prostriedky, sú zodpovední za ich správny chod a musia dodržiavať všetky zásady práce s nimi. 

d) Každá oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti nemajú, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi – IT technik. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. 

Pri narušení informačnej bezpečnosti v oblasti informačného systému a miestnej siete činnosti koordinuje poverený informatik . Pri narušení informačnej bezpečnosti v oblasti dokumentov, telefónnych a mobilných sietí koordinuje činnosti poverený pracovník. 

Riadenie prístupu oprávnených osôb k IS 

Ochrana počítača pred nepovolaným prístupom stanovením pravidiel pre IS prevádzkovateľa pomocou vstupných hesiel do LAN / WIFI siete, PC systému ako aj aplikačných programov. 

Používať najmä: 

heslo pre prihlásenie sa do operačného systému počítača 

zabezpečenie pomocou kľúča počítača 

heslo pri vstupe do aplikačného programu 

do budúcnosti riešiť prístup k PC niektorými z moderných hardvérových prostriedkov (čipové karty, hardvérový kľúč) 

iné heslá pre rôzne úrovne vstupu do informačného systému, ktoré sa pravidelne menia. 

Cieľom tohto typu opatrení je umožniť prístup do sieťových zdrojov a informačných systémov prevádzkovateľa len autorizovaným používateľom a oprávneným osobám. 

Vstupné a prihlasovacie heslá 

Oprávnená osoba je povinná počítač, na ktorom spracúva osobné údaje, zabezpečiť heslom v súlade s ustanoveniami príslušnej bezpečnostnej dokumentácie, to znamená heslo sa musí mať min. 6 znakov a musí sa skladať z kombinácií písmen a čísiel, malých a veľkých písmen resp. špeciálnych znakov (+,*,@, &,#...).

Organizácia spracúvania osobných údajov 

Manipulácia s papierovou dokumentáciou 

Osobné údaje sú v informačnom systéme spracúvané aj neautomatizovaným spôsobom v písomnej podobe na papieri uložené v papierových zakladacích obaloch. Tieto dokumenty oprávnená osoba ukladá do uzamykateľných kontajnerov, alebo do iných uzamykateľných zariadení a v uzamykateľnej miestnosti. Dokumenty obsahujúce osobné údaje musia byť v čase neprítomnosti oprávnenej osoby neprístupné, a to buď uzamknutím miestnosti alebo skrine do ktorých sú osobné údaje vkladané. V žiadnom prípade nesmú doklady obsahujúce osobné údaje byť počas neprítomnosti oprávnenej osoby prístupné komukoľvek, kto vojde do miestnosti v ktorom sa spracúvajú osobné údaje. Oprávnená osoba je povinná dvere, kde sú umiestnené PC a informačné systémy obsahujúce osobné údaje, pri svojom odchode z pracoviska, ak sa na pracovisku nenachádza už žiadna oprávnená osoba, uzamknúť a zavrieť okná. 

Prenášanie písomností obsahujúcich osobné údaje 

a) Písomnosti s osobnými údajmi v podobe objednávok, faktúr, potvrdení o platbe je možné prenášať mimo pracoviska výhradne v zalepenej obálke alebo uzavretom obale, s otvorom prelepeným lepiacou páskou a priečne opečiatkovaným pečiatkou prevádzky a podpisom oprávnenej osoby. 

b) Takto pripravené písomnosti prenáša len na túto činnosť poverený personál prevádzkovateľa. 

c) Písomnosti obsahujúce osobné údaje sa v prípade potreby zasielania, posielajú výhradne len doporučenou poštovou zásielkou prvou triedou alebo kuriérom. 

d) V prípade, že prevádzkovateľ dostane zásielku obsahujúce osobné údaje v poškodenom obale, preverí dôvod poškodenia u doručujúcej osoby a odsúhlasí obsah zásielky s odosielateľom. 

Rozmnožovanie písomností obsahujúcich osobné údaje 

a) Rozmnožovaním sa rozumie opakovaná tlač dokumentov z automatizovaného systému, vyhotovovanie fotokópií, odpisov a výpisov písomností s citlivými osobnými údajmi. 

b) Rozmnožovať písomnosti môže zodpovedná osoba alebo ňou poverená osoba, ktorá je oprávnená na prácu s osobnými údajmi v IS. Táto osoba je povinná tlačiť a kopírovať dokumenty tak, aby sa s nimi neoprávnená osoba nemohla oboznámiť – výstup z tlačiarne nesmie oprávnená osoba nechať voľne položený v zásobníku tlačiarne. Akýkoľvek výstup z tlačiarne, ktorý nie je a nebude predmetom ďalšieho spracúvania musí oprávnená osoba zlikvidovať skartovaním. 

Úlohy a povinnosti prevádzkovateľa pri práci s automatizovaným IS 

a) Oprávnená osoba využíva k spracúvaniu osobných údajov len tie aktíva, ktoré boli prevádzkovateľom schválené. Je neprípustné k spracúvaniu používať súkromné notebooky, mobily bez toho, aby určený pracovník prevádzkovateľa –poverený pracovník IT takéto použitie schválil. 

b) Priebežne počas práce s IS sleduje jeho činnosť a prípadné nekorektné správanie konzultuje s nadriadeným, prípadne s pracovníkom IT. 

c) Oprávnená osoba je povinná v prípade podozrenia výskytu technickej poruchy na elektronických technických zariadeniach, ktorá by mohla mať za následok narušenie bezpečnosti osobných údajov, neodkladne informovať svojho zodpovedného pracovníka IT. 

d) Oprávnená osoba pri práci s PC nesmie ignorovať tzv. varovné správy alebo príznaky chýb, či inú nesprávnu alebo neobvyklú činnosť PC, ale takúto „odchýlku“ bezodkladne nahlásiť osobe, ktorá je zodpovedná za údržbu a servis počítačov, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje t.j. pracovníkovi IT. 

e) Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom PC, je oprávnená osoba povinná zabezpečiť, aby obrazovky monitora nesprístupňovali osobné údaje dotknutých osôb iným fyzickým osobám (napr. komukoľvek kto vojde do miestnosti, kde sa spracúvajú osobné údaje). 

f) Oprávnená osoba sa musí vyvarovať konaniu, ktoré by malo za následok infikovanie počítača škodlivými kódmi, sťahovaniu spoločensky neprípustného obsahu a inštalácii softvéru, ak tento nebol vopred prevádzkovateľom schválený. 

g) Oprávnená osoba je povinná používať technické prostriedky tak, aby sa neumožnilo zdieľanie dát chránených autorskými právami ako aj osobných údajov iným používateľom siete internet. 

h) Oprávnená osoba nesmie použiť aktíva prevádzkovateľa na akýkoľvek neoprávnený útok, pokus o útok alebo prienik do iných informačných systémov a obdobnej prevádzkovateľom neschválenej alebo protiprávnej činnosť. 

i) Oprávnená osoba smie používať technické prostriedky prevádzkovateľa na súkromné účely len s jeho súhlasom. Pomocný obslužný personál nesmie mať prístup k informačnému systému. V neprítomnosti oprávnených osôb musí byť priestor s IS uzamknutý a prístup do počítača musí byť chránený heslom. 

j) Oprávnená osoba je povinná dbať na to, aby svojim chovaním nespôsobila inú, nemateriálnu ujmu, poškodenie dobrého mena a povesti prevádzkovateľa. 

k) Zdržiavanie sa osôb vrátane oprávnených, v priestoroch, kde sa nachádzajú informačné systémy obsahujúce osobné údaje, po pracovnej dobe je možné iba so súhlasom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa. 

Zásady pre používanie prenosných počítačov 

a) V prípade práce s prenosným počítačom súbory s osobnými údajmi, dôvernými informáciami ukladať len v nevyhnutných prípadoch. Používateľ zodpovedá za fyzickú ochranu prenosného zariadenia proti krádeži, zneužitiu, poškodeniu. 

b) Je zakázané pracovať s dôvernými informáciami a osobnými údajmi na verejne prístupných miestach. (kaviarne, čakárne a pod.) 

c) Súbory s osobnými údajmi a dôvernými informáciami uložené na fyzickom médiu počas presunu musia byť uložené v šifrovanej forme, šifrovanej pomocou špecializovaného softvéru použitím dostatočne silného kryptografického algoritmu, alebo spustiteľné len špeciálnou aplikáciou. 

d) V prípade, ak oprávnená osoba pracuje s osobnými údajmi prevádzkovateľa v domácom prostredí nesmie za týmto účelom využívať súkromné e - mailové schránky na voľne dostupných e - mailových serveroch, ale výlučne pracovné e - mailové schránky. Taktiež musí prijať také opatrenia, aby osobné údaje spracúvané v domácom prostredí neboli neoprávnené sprístupnené, poskytnuté, zverejnené resp. aby nedošlo k akýmkoľvek neprípustným formám spracúvania, kedy by sa s osobnými údajmi mohli oboznámiť neoprávnené osoby. 

Zásady pri práci s elektronickou poštou 

a) Je zakázané prostredníctvom emailu, telefonických hovorov, prípadne iných komunikačných prostriedkov šíriť dôverné informácie prevádzkovateľa IS. 

b) Pri odosielaní osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty oprávnená osoba vždy dôsledne preverí správnosť e - mailovej adresy. Oprávnená osoba je povinná používať antivírusovú ochranu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty a nikdy ju nevypínať. 

c) Pri odosielaní elektronickej pošty oprávnená osoba využíva zabezpečenie. Oprávnená osoba nereagujte na správy typu: „pošlite tento e - mail všetkým svojim známym“. Je to porušenie internetovej etiky, obťažuje to ostatných používateľov a zahlcuje to komunikačné linky. 

d) Je zakázané posielanie a otváranie príloh - pripojených súborov v elektronickej pošte, ktoré môžu nejakým spôsobom ohroziť alebo poškodiť prevádzku informačného systému, trvale alebo dočasne znížiť jeho výkonnosť alebo ohroziť jeho bezpečnosť. 

Bezpečnostné incidenty 

Zaznamenávanie údajov je potrebné pre prijatie vhodných priebežných opatrení, ako aj následnej analýzy priebehu bezpečnostného incidentu s cieľom zamedzenia opätovnému výskytu. Ak je to nutné zodpovedný pracovník prevádzkovateľa implementuje opatrenia pre zamedzenie ďalších dôsledkov incidentu, ako aj možnosti jeho opakovania. Následne treba nahlásiť incident ak unikli osobné údaje najneskôr do 72 hodín úradu na ochranu osobných údajov. Kontrolnú činnosť zabezpečuje určený pracovník. 

6. Zohľadnenie práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb a ďalších osôb, ktorých sa zamýšľané spracúvanie týka.

Základným bezpečnostným zámerom tohto dokumentu je ochrana osobných údajov všetkých dotknutých osôb – zamestnancov prevádzkovateľa (aj potenciálnych), ktorí poskytli svoje osobné údaje pre účel vytvorenia pracovno-právneho vzťahu. Pod túto skutočnosť ďalej spadá ochrana osobných údajov externých spolupracovníkov, s ktorými prevádzkovateľ môže dôjsť do styku v rámci jeho predmetov podnikania. Rovnako tak budú chránené osobné údaje dotknutých osôb, klientov – zákazníkov prevádzkovateľa. Ďalej môžu byť dotknutými osobami v zmysle tohto bezpečnostného zámeru aj všetky osoby, ktorým je umožnený vstup do priestorov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ zabezpečuje dotknutým osobám nasledovné:

pred začatím spracúvania jednoznačne a konkrétne vymedzí účel spracúvania,

povinnosť oznámenia incidentu dotknutej osobe v závažných prípadoch,

právo na prenosnosť údajov dotknutých osôb,

právo na výmaz dotknutej osoby (ak sú dáta protizákonne spracúvané),

možnosť odvolať súhlas dotknutej osoby kedykoľvek,

na rozdielne účely získavať osobné údaje osobitne,

osobné údaje získané na rôzne účely nezdružovať,

spracúvať len správne, úplné a aktualizované osobné údaje,

nesprávne a neúplné osobné údaje blokovať, opraviť alebo doplniť,

nesprávne údaje, ktoré nie je možné opraviť alebo doplniť zlikvidovať,

zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

zlikvidovať osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil,

spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi,

nevynucovať súhlas dotknutej osoby hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, dodania služieb alebo tovaru,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme poskytnúť informácie o stave spracúvania osobných údajov v rozsahu: názov, sídlo alebo trvalý pobyt, právnu formu a identifikačné číslo prevádzkovateľa; meno a priezvisko štatutárneho orgánu prevádzkovateľa; identifikačné označenie informačného systému; účel spracúvania, zoznam osobných údajov a okruh dotknutých osôb; okruh príjemcov, ktorým sú alebo budú údaje sprístupnené, tretie strany, ktorým osobné údaje sú alebo budú poskytnuté; tretie krajiny, do ktorých sa uskutočňuje prenos osobných údajov; právny základ informačného systému; formu zverejnenia, ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva; všeobecnú charakteristiku opatrení za zabezpečenia ochrany osobných údajov a dátum začatia a dobu spracúvania,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis osobných údajov,

opraviť nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje,

likvidovať osobné údaje po splnení účelu spracúvania; vrátiť úradné doklady, ak boli predmetom spracúvania,

likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona.

bezodkladné písomné oznámenie dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR, že na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, ktorej práva boli obmedzené, boli jej nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje opravené,

prípadne zlikvidované; ak boli predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, že jej boli vrátené,

realizáciu technických, personálnych a organizačných opatrení a dohliada na ich aplikáciu v praxi,

dohľad pri výbere sprostredkovateľa a prípravu písomnej zmluvy alebo poverenia pre sprostredkovateľa; preveruje dodržiavanie dohodnutých podmienok,

dohľad nad cezhraničným tokom osobných údajov.

Vypracoval: Peter Jurák, Spoločnosť Webpomoc s.r.o. Dňa: 22.05.2022